Generalforsamling
Tidspunkt
19.09.2020 kl. 13.00 - 19.09.2020 kl. 14.00
Sted
Vejle
Beskrivelse
Indkaldelse til ord. generalforsamling lørdag 19/9 2020 kl. 13:00.

Sted: Hjulmagervej 4B, 7100 Vejle, samme sted som 2019.

Generalforsamlingen afholdes som endagsarrangement.

Klubben står for salg af øl og vand samt gratis kaffe.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand (lige år).

7. Valg af kasserer (ulige år).
8. Valg af resten af bestyrelsen.
9. Valg af 1 kritisk revisor.
I0. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Der foretages skriftlig afstemning, når det drejer sig om valg af bestyrelse og lovændringer, hvis mindst 10 % af de fremmødte kræver det. Ved personvalg dog kun hvis der er mere end en kandidat.
Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver lovændringer 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte
medlemmer. Dog kræver beslutning om klubbens ophævelse 3/4 af samtlige medlemmers samtykke.
MZ Klub Danmark