MZ Klub Danmark

Navigation

Log ind

Brugernavn

KodeordEr du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.

Velkommen til MZ Klub Danmarks hjemmeside!
Rigtig god fornøjelse.


Ønsker du at blive medlem af klubben, skal du først registrere dig som bruger, herefter bliver der mulighed for at sende en indmeldelse.

Ny bruger!
Nå du har oprettet dig som bruger og aktiveret med linket, i den tilsendte mail, uden at få adgang til hjemmesiden.
Så skal du sende en mail, som skal indeholde dit brugernavn, til adressen postmaster@mzklub.dk, evt. ved hjælp af Kontakt siden/Contact page.
Husk mailen skal indeholder dit brugernavn.

Vedtægter for MZ Klub Danmark.

§1 Klubbens navn er MZ Klub Danmark (MZKDK). Klubbens hjemsted er altid formandens adresse.

§2 Klubbens formål er at samle MZ-ejere til nationale og internationale sammenkomster, samt at formidle erfaringer vedrørende MZ.

§3 Som medlem kan optages alle ejere af en MZ eller personer, der interesserer sig for mærket.

§4 Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling og forfalder hver den 1.jan.

§5 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert efterår et centralt sted i landet. Der indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand (lige år).
7. Valg af kasserer (ulige år).
8. Valg af resten af bestyrelsen.
9. Valg af 1 kritisk revisor.
10. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der foretages skriftlig afstemning, når det drejer sig om valg af bestyrelse og lovændringer, hvis mindst 10% af de fremmødte kræver det. Ved personvalg dog kun hvis der er mere end en kandidat. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver lovændringer 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. ~ , Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Dog kræver beslutning om klubbens ophævelse 3/4 af samtlige medlemmers samtykke.

§6 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller 25% af klubbens medlemmer overfor bestyrelsen skriftligt begærer det. Af begæringen skal fremgå, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.
Et flertal af en afgående bestyrelse kan desuden, inden 24 timer efter sin afgang, forlange afholdt en ekstraordinær generalforsamling. I fald behøver den afgående bestyrelse ikke at afgive sine beføjelser og klubbens aktiver, men kan afvente udfaldet af den indkaldte ekstraordinære generalforsamling, som skal afholdes senest 6 uger efter den foregående generalforsamling. Der indkaldes som under §5

§7 Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formanden er på valg lige er, kassereren ulige år. Der afholdes bestyrelsesmøde, når der er behov for det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden og mindst 2 andre af dens medlemmer er til stede. Der udfærdiges referat af alle bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har bemyndigelse til at udnævne æresmedlemmer. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis forhold og adfærd har vist sig at være uforenelige med medlemmernes berettigede krav om ordnede forhold.

§8 Klubbens regnskabsår løber fra 1 juli til 30 juni. Til løbende betalinger opretter bestyrelsen det nødvendige antal konti.

Revideret d. 2. okt. 1993.

Giro: 531

6863 SWIFT

BIC: DABADKKK IBAN : DK1030000005316863

Siden dannet på: 0.04 sekunder
12,767,323 Unikke besøg